Privacy Policy


SIA “DARF Latvija” privātuma politika


Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “DARF Latvija”, turpmāk tekstā – DARF Latvija, apstrādā personas datus.


Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot DARF Latvija sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar DARF Latvija sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.


1.Definīcijas
Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Pārzinis – SIA “DARF Latvija”,reģ. Nr. 45403040082, juridiskā adrese Tallinas iela 88-1, Rīga, LV – 1009.
Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus DARF Latvija sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
2.Piemērojamie tiesību akti
2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
2.2. Reklāmas likums.
3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā DARF Latvija veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar DARF Latvija pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī DARF Latvija mājas lapā www.outdoortactics.lv/privatuma-politika sadaļā.
3.2. DARF Latvija piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3.3. DARF Latvija personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos DARF Latvija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar DARF Latvija norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
3.4. Ja DARF Latvija atjauninās šo Politiku, aktuālā politikas redakcija tiks nekavējoties publicēta www.outdoortactics.lv/privatuma-politika
3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, DARF Latvija apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Laba prakse
DARF Latvija apstrādājot persona datus ievēro labas prakses principus:
– Likumīgums, godprātība un pārredzamība
– Nolūka ierobežojumi
– Datu minimizēšana
– Precizitāte
– Glabāšanas ierobežojums
– Integritāte un konfidencialitāte
5.Personas datu kategorijas
5.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);
5.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
5.3. Informācija par norēķinu kontiem.
5.4. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.
5.5. Komunikācijas dati, piemēram, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar DARF Latvija;
5.6. Dati, kurus Klients pats paziņo DARF Latvija;
5.7. Videonovērošanas ieraksti un attēli;
5.8. Fotogrāfijas – no korporatīvajiem pasākumiem;
5.9. Dati, kurus DARF Latvija klienti nodod DARF Latvija, ar mērķi publicēt reklāmas, sludinājumus u.c.
6. Datu apstrādes tiesiskais pamats
6.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai DARF Latvija varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar DARF Latvija vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.2. DARF Latvija leģitīmas intereses – ievērojot DARF Latvija intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, DARF Latvija ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. Par DARF Latvija leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli DARF Latvija produktu un pakalpojumu piedāvājumi. DARF Latvija ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, lai piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.
6.3. Juridisko pienākumu izpilde – DARF Latvija ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.4. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DARF Latvija apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (tikšanās laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pie reģistrācijas www.outdoortactics.eu. www.outdoortactics.lv, www.ospreypacks.lv  lietotāju profila sadaļās. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar DARF Latvija. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.5. Oficiālo pilnvaru izpilde – DARF Latvija ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu DARF Latvija likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.
7. Datu apstrādes nolūki


7.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
7.2. DARF Latvija apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:
7.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.2.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.2.3. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.2.4. Klienta informēšanai par citiem DARF Latvija produktiem un pakalpojumiem;
7.3. DARF Latvija ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.3.1. tiešā mārketinga aktivitātes;
7.3.2. DARF Latvija tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei;
7.4. DARF Latvija apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.4.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.4.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta DARF Latvija klientu statistisko datu apstrāde;
7.5. DARF Latvija apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu DARF Latvija iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.6. DARF Latvija apstrādā personas biometriskos datus, veic videonovērošanu ar mērķi – noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība.
7.8. DARF Latvija apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu korporatīvajos, publiskajos pasākumos.
7.9. DARF Latvija apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu reklāmas video, foto izveidošanai un citiem marketinga nolūkiem.
8. Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
8.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
8.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
8.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
8.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad DARF Latvija izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
8.5. Saņemt informāciju, vai DARF Latvija apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
8.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis DARF Latvija un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
8.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
8.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
8.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
9. Personas datu profilēšana kā datu apstrāde
9.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
9.1.2. Apstrādājot Klienta personas datus, DARF Latvija var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
9.2. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: DARF Latvija veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to DARF Latvija.
10. Sīkdatnes
10.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot DARF Latvija interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo DARF Latvija mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
10.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
10.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
10.4. DARF Latvija uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.
Kas ir sīkfails un kādam nolūkam tie paredzēti

Sīkfaili ir neliels fails, kas tiek saglabāts lietotāju datoros, lai varētu saglabāt preferences un citu informāciju, kura tiek izmantota lietotāja apmeklētajās tīmekļa lapās. Sīkfaili var saglabāt lietotāju iestatījumus noteiktās vietnēs, un dažkārt sīkfaili var tikt izmantoti, lai izsekotu, kā apmeklētāji nokļūst vietnēs un kādas darbības tajās veic.

Īsāk sakot, sīkfaili uzlabo lietotāja pieredzi, apmeklējot tīmekļa vietni, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.

SIA „DARF Latvija” sīkfailus izmanto, lai palīdzētu attīstīt tīmekļa vietni www.outdoortactics.lv, outdoortactics.eu  un veidotu to lietotājiem draudzīgu. Sīkfaili kalpo par palīgu noteikt un izprast lietotāju vēlmes.

Sīkfailus var iedalīt vairākās grupās: sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili, kur sesijas sīkfaili datorā tiek izdzēsti uzreiz pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, savukārt pastāvīgie sīkfaili datorā tiek glabāti līdz to izdzēšanai vai derīguma beigām. Papildus tam, ir analītiskie sīkfaili, kad palīdz noskaidrot, kas visvairāk interesē lietotājus un kuras sadaļas tiek visbiežāk skatītas.


Tīmekļa vietnes www.outdoortactics.lv sīkfaili

SIA „DARF Latvija” šajā tīmekļa vietnē izmanto sīkfailus tālāk norādīto iemeslu dēļ.

    · Lai apkopotu datus par lietotāju, izmantojot Google Analytics rīkus (detalizētāka informācija - zemāk);
    · Lai nodrošinātu pareizu, kā arī relevanta satura rādīšanu sociālajā tīklā Facebook;
    · Lai rādītu ieteikumus lietotājam, kurš jau iepriekš ir apmeklējis www.outdoortactics.lv vietni;
    · Lai identificētu lietotājus, kuri ir pieteikušies jaunumu saņemšanai, kā arī  īpašajiem piedāvājumiem.

Papildus tam, SIA „DARF Latvija” izmanto Google sniegto pakalpojumu AdWords, kura uzskaita reklāmguvumus, kā arī atlasa mērķauditorijas. Šie ir trešo pušu sīkfaili, kuru derīguma termiņš ir 90 dienas vai 2 gadi.

SIA „DARF Latvija” izmanto gan funkcionālās, gan tehniskās sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājus ar attiecīgajiem pakalpojumiem.Google sīkfaili

Lai analizētu šīs tīmekļa vietnes lietotāja paradumus un lietojumu kopumā, www.outdoortactics.lv izmanto Google sniegto pakalpojumu - Google Analytics. Šis pakalpojums veido statistiku un citu informāciju par tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus, kuri tiek glabāti lietotāju datoros. Informācija, kas tiek veidota saistībā ar www.outdoortactics.lv tīmekļa vietni, tiek izmantota, lai veidotu atskaites par tīmekļa vietnes lietojumu. Turpmāk uzskaitīti Google sīkfailu veiktie uzdevumi.

    · Atšķir unikālos lietotājus, kā arī iegaumē iepriekšējo apmeklējumu skaitu un laiku;
    · Iegaumē informāciju par datplūsmas avotu.
    · Nosaka sesijas sākuma un beigu laiku.

Ņemot vērā sīkfaila tipu, Google tos uzglabā, sākot no 30 minūtēm līdz pat 2 gadiem. Google Privātuma politika pieejama zemāk norādītajā vietnē:

http://www.google.lv/privacypolicy.htmlAtteikšanās no sīkfailiem

Ja Jūs vēlaties atteikties no sīkfailu izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar zemāk norādītajām instrukcijām katrai pārlūkprogrammai.

    · Ja izmantojat Internet Explorer, tad atteikšanās secība ir sekojoša: noklikšķiniet uz Rīki, Interneta opcijas, Konfidencialitāte un, izmantojot slīdošo atlasītāju, izvēlieties „Bloķēt visus sīkfailus”.
    · Ja izmantojat Firefox, tad atteikšanās secība ir sekojoša: iespējams pielāgot sīkfailu iestatījumus, izvēloties „Rīki, pēc tam „Opcijas”un tad „privātums”.
    · Ja izmantojat Safari, tad atteikšanās secība ir sekojoša: iespējams pielāgot sīkfailu iestatījumus, izvēloties „Preferences”un pēc tam „privātums”.
    · Savukārt, pārlūkprogrammā Chrome varat iespējot sīkfailu iestatījumus, noklikšķinot uz „Iestatījumi” un pēc tam uz „Privātums”.

 
Ērtākai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai, rekomendējam sīkfailus saglabāt, taču, ja tomēr nevēlaties tos saglabāt, veiciet augšup minētās darbības, lai izmainītu pārlūkprogrammas iestatījumus. Informējam, ka sīkfailu (cookies) nobloķēšana var kavēt pilnvērtīgas mājaslapas izmantošanu.

 
SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM

Lūdzam ņemt vērā, ka šī Privātuma politika attiecināma tikai uz www.outdoortactics.lv tīmekļa vietni.
11. Glabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, DARF Latvija leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).
12. Personas datu iegūšanas veidi
12.1.DARF Latvija iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
12.1.1. iegādājas un izmanto DARF Latvija produktus vai pakalpojumus;
12.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no DARF Latvija;
12.1.3. jautā DARF Latvija plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar DARF Latvija saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
12.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
12.1.5. apmeklē vai pārlūko DARF Latvija mājas lapu;
12.1.6. tiek filmēts ar DARF Latvija videonovērošanas iekārtam DARF Latvija telpās;
12.1.7. tiek fotografēts un filmēts korporatīvajos, publiskajos pasākumos.
12.2. DARF Latvija var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.
13. Klienta datu aizsardzība
13.1. DARF Latvija nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, DARF Latvija pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
13.2. DARF Latvija rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas DARF Latvija vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši DARF Latvija deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
13.3. DARF Latvija neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DARF Latvija, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
14. Apstrādes teritorija
14.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
14.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
– Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).
14.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.
15. Kontaktinformācija
15.1 Klients var sazināties ar DARF Latvija saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
15.2. DARF Latvija kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.outdoortactics.lv/contacts.
15.3. SIA "DARF Latvija" , Tallinas iela 88-1, Rīga, LV-1009
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this site you agree to the use of cookies.